HRH Princess chulabhorn College of Medical Science

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

Archive

45 Posts

Uncategorized

ประกาศวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เรื่อง ผลการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2560

Uncategorized

ประกาศวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เรื่อง อัตราค่าเล่าเรียน ค่าบำรุงการศึกษา (เหมาจ่าย) และค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค ภาคการศึกษาที่ 1/2560

Uncategorized

กำหนดการและข้อปฏิบัติสำหรับผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค และสาขาวิชาชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ (หลักสูตรนานาชาติ)