เพื่อให้การบริหารจัดการด้านการศึกษา สอดคล้องกับระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี จึงกำหนดเลขรหัสนักศึกษา ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ปีการศึกษา 2560 ดังประกาศแนบ

ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง การกำหนดเลขรหัสนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค

Advertisements