เนื่องจากวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ (ผ่านระบบมหิดลรับตรง) ปีการศึกษา 2560 บัดนี้ การคัดเลือกได้สิ้นสุดลงแล้ว วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาดังประกาศแนบ

ประกาศวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง ผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ (ผ่านระบบมหิดลรับตรง) ปีการศึกษา 2560 (โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย)

ประกาศวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง ผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ (ผ่านระบบมหิดลรับตรง) ปีการศึกษา 2560 (โครงการส่งเสริมความถนัดทางวิชาชีพ)

โดยผู้มีรายชื่อผ่านการคัดเลือก ต้องทำการยืนยันการเข้าศึกษาโดยทำการดาวน์โหลด  หนังสือยินยอมเข้าศึกษาในคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ประจำปีการศึกษา 2560 และปฏิบัติตามขั้นตอนการส่งเอกสารที่ระบุไว้ในหนังสือ

Advertisements