ตามประกาศวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายเพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 แล้วนั้น บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกได้สิ้นสุดลง จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา (เพิ่มเติม) ดังรายละเอียดแนบ

ประกาศวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณพิต สาขาวิชารังสีเทคนิค คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ในระบบรับตรง (เพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2560

Advertisements