ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย ระบบรับตรง กสพท ปีการศึกษา 2560 รอบที่ 2   หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล – วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์              เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์  ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  สามารถศึกษารายละเอียดและขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย  ได้ที่
Advertisements