ผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค ภาคการศึกษาที่ 1/2560 สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (ทบ 001) และ ข้อมูลลงทะเบียนเรียนปีการศึกษาที่ 1/2560 (ทบ 002) ได้ใน เว็บไซต์ขึ้นทะเบียนฯ 

โดยให้กรอกข้อมูลใน ทบ 001 ก่อน และนำ Token มาใช้ในการกรอก ทบ 002 พร้อมทั้งพิมพ์เอกสารทั้งสองฉบับอย่างละ 1 ชุด ลงลายมือชื่อกำกับ และเตรียมรูปถ่าย มาเพื่อประกอบการขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนในวันที่ 23 มีนาคม 2560 นี้

โดยสามารถกรอกข้อมูลล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-576-6633

Advertisements