ตามที่ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ไปแล้วเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 นั้น

บัดนี้ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ได้พิจารณาตัดสินผลการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดผลการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายดังประกาศแนบ

ประกาศวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เรื่อง ผลการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2560

Advertisements