ตามที่ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค ณ วันที่ 9 มีนาคม 2560 เสร็จสิ้นแล้วนั้น

บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกได้สิ้นสุดลง จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ดังนี้

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค ประจำปีการศึกษา 2560

Advertisements