ตามที่วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ได้ดำเนินการเปิดรับบุคคลเข้าศึกษาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี-วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ปีการศึกษา 2560 ผ่านระบบรับตรง กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย แล้วนั้น

บัดนี้ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ได้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2560 ดังประกาศแนบ

ประกาศกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ฉบับที่ 6

Advertisements