ตามที่วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ได้ทำการเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี-วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ โดยระบบรับตรง ปีการศึกษา 2560 แล้วนั้น

บัดนี้ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ได้ทำการคัดเลือกบุคคลเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศผู้สิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ดังมีรายนามตามประกาศแนบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี-วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ปีการศึกษา 2560

 

Advertisements