ผู้มีรายชื่อตามประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค และสาขาวิชาชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ (หลักสูตรนานาชาติ) ดังมีรายนามตามประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ (หลักสูตรนานาชาติ)

สามารถศึกษารายละเอียดขั้นตอนและข้อปฏิบัติในวันสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายได้ตามประกาศแนบ

final-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b3%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88

ติดต่อสอบถามและการเดินทาง

Advertisements