เนื่องด้วย วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ (หลักสูตรนานาชาติ) ปีการศึกษา 2560 ในรอบที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560 – วันที่ 21 เมษายน 2560 โดยสามารถศึกษารายละเอียดได้ตามประกาศแนบ

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ (หลักสูตรนานาชาติ) ปีการศึกษา 2560 รอบที่ 3

เวปไซต์ระบบรับสมัครออนไลน์

PCCMS Online Admission System

หมายเหตุ

  1. ผู้สมัครในรอบที่ 1 และ 2 ให้ยึดประกาศที่เกียวข้อง ผลการสอบ และกำหนดการต่างๆ ของรอบที่ 1 และ 2
  2. หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอรโทรศัพท์ 02-576-6640 และ 02-576-663

criteria_bioinfo3

s__99999746

Advertisements