ผู้มีรายชื่อมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี-วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ สามารถศึกษาข้อปฏิบัติได้ดังรายละเอียดแนบ

ข้อปฏิบัติในวันสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ผู้สมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

หมายเหตุ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-576-6876

Advertisements