ตามที่ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ (หลักสูตรนานาชาติ) ในระบบรับตรง ปีการศึกษา 2560 รอบที่ 1 และ 2 แล้วนั้น

บัดนี้ วิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการประเมินผลการคัดเลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ดังประกาศแนบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ (หลักสูตรนานาชาติ) รอบที่ 1 และ 2

หมายเหตุ หากผู้มีสิทธฺิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายมีปัญหาหรือข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-576-6640

Advertisements