ตามที่ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ สถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี-วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ด้วยระบบรับตรง ปีการศึกษา 2560 การนี้ วิทยาลัยฯได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว โดยมีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกดังประกาศแนบ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ระบบรับตรง ปีการศึกษา 2560

หมายเหตุ หากผู้สมัครมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-576-6876

Advertisements