เนื่องด้วยหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  มีการปรับเกณฑ์การรับสมัครผู้เข้าศึกษา ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาสามารถศึกษาเกณฑ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ (ฉบับแก้ไข) ได้ตามประกาศด้านล่าง

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ (ฉบับแก้ไข)

 

Advertisements