ด้วยทางวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ จะทำการเปิดรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ (หลักสูตรนานาชาติ) ในระบบรับตรง ปีการศึกษา 2560 รอบที่ 2 ตามประกาศแนบ

ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ (หลักสูตรนานาชาติ) รอบที่ 2

หมายเหตุ ทางวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์จะทำการรักษาสิทธิสภาพของผู้สมัครในรอบที่ 1 ไว้ ตามประกาศรับสมัครในรอบที่ 1

หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 02-576-6637 เวลา 8.00 – 16.00 น.

Advertisements