เนื่องจากทางหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิคได้ทำการเปลี่ยนแปลงกำหนดการการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา จึงขอให้ผู้สมัครศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงกำหนดการได้ตามประกาศของหลักสูตรฯ

ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค

โดยสามารถศึกษารายละเอียดกำหนดการเดิมได้จากประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรฯ

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค ปีการศึกษา 2560

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 02-576-6877

Advertisements