ผู้สมัครคัดเลือกเข้าศึกษา วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ในทุกหลักสูตรที่เปิดรับสมัคร และต้องการแก้ไขข้อมูลในใบสมัคร สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

  1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม CH05 ใบคำร้องขอแก้ไขข้อมูลการสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ได้ที่     CH05_ใบคำร้องขอแก้ไขข้อมูลผู้สมัครคัดเลือกเข้าศึกษา
  2. ทำการกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มรวมถึงข้อมูลที่ต้องการแก้ไข แล้วส่งมาพร้อมกับเอกสารหลักฐานการสมัครอื่น ๆ ในกรณีที่ยังไม่ได้ส่งเอกสารหลักฐานการสมัครมา หรือ
  3. ทำการกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มรวมถึงข้อมูลที่ต้องการแก้ไข แล้วส่งมาพร้อมสำเนาหลักฐาน (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง) ดังต่อไปนี้
    • สำเนาใบสมัครสอบ หรือ ใบสมัครที่สั่งพิมพ์ใหม่จากระบบ (CH01)
    • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
    • สำเนาหลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร
  4. ทำการส่งเอกสารทั้งหมดมาทางไปรษณีย์ มาที่ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 54 ถ.กําแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่กรุงเทพมหานคร 10210 ก่อนหมดเขตการรับสมัคร

 

Advertisements