ขั้นตอนการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร

เมื่อทำการสั่งพิมพ์ใบสมัคร (CH01) และใบชำระเงิน (CH02) แล้ว ให้นำใบ CH02 ไปที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา จากนั้นกรอกใบนำฝากของธนาคารไทยพาณิชย์ โดยใส่รายละเอียดเลขที่บัญชีและชื่อบัญชีตามรายละเอียดในใบ CH02 นำไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ จากนั้นทำการถ่ายสำเนาใบ pay in slip แล้วส่งสำเนามาพร้อมกับเอกสารหลักฐานการสมัครอื่นๆ ส่วน pay in slip ตัวจริง ให้เก็บไว้เป็นหลักฐานและนำมายืนยันในวันตรวจร่างกายและสอบสัมภาษณ์

ขั้นการส่งเอกสารหลักฐานการสมัคร

หลังจากรวบรวมเอกสารการสมัครครบทุกฉบับแล้ว ให้ทำการส่งเอกสารมาตามที่อยู่ของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ดังนี้

คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ 54 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

โดยวงเล็บมุมซองว่า

“สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค” สำหรับผู้สมัครที่สมัครหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค

“สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรชีวสารสนเทศฯ” สำหรับผู้สมัครที่สมัครหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ (หลักสูตรนานาชาติ)

 

Advertisements