ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค (Bachelor of Science Program in Radiological Technology)

ปรัชญาหลักสูตร

         หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค มุ่งเน้นที่จะผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะในสาขาวิชาชีพรังสีเทคนิคที่สามารถถ่ายทอดความรู้และแสดงเจตคติอันดีงามเกี่ยวกับวิชาชีพ ตลอดจนมีส่วนร่วมด้านงานวิจัยในแขนงวิชาที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ รวมถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศได้

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความชำนาญและทักษะทางวิชาชีพรังสีเทคนิค ทั้งสาขารังสีวินิจฉัย               รังสีรักษา และเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ
 2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพมีจรรยาบรรณและเจตคติที่ดีตามมาตรฐานวิชาชีพรังสีเทคนิค
 3. เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้ความเข้าใจและสามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับสหวิชาชีพในการใช้รังสีทางการแพทย์ได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานสากล เพื่อความปลอดภัยจากผลของรังสีทั้งกับตนเองและผู้อื่น  
 1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาวิชาชีพให้ก้าวไกล นำไปสู่การวิจัย และสามารถถ่ายทอดความรู้ที่มีให้กับผู้อื่นได้

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

นักรังสีเทคนิค หรือนักรังสีการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาในสถานบริการสุขภาพ โดยทำงานเกี่ยวข้องกับการใช้รังสีเพื่อการวินิจฉัยและรักษาโรคกับผู้ป่วย รวมทั้งทำงานด้านความปลอดภัยทางรังสี นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย อาจารย์ นักวิชาการ ประกอบอาชีพด้านเครื่องมือแพทย์ หรือศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาสาขารังสีเทคนิค วิทยาศาสตร์สุขภาพหรือสาขาที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า ในสายวิทยาศาสตร์
 2. ผ่านการสอบคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือผ่านการสอบคัดเลือกตามเกณฑ์ของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

การเรียนการสอน

หลักสูตรมีระยะเวลาการศึกษา 4 ปี แบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษาต่อปี ภาคละ 15 สัปดาห์

หลักสูตรประกอบด้วย

 • วิชาพื้นฐาน เช่น ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
 • วิชาพื้นฐานทางวิชาชีพ เช่น กายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา พยาธิวิทยา อิเล็กทรอนิกส์ ฟิสิกส์รังสี รังสีคณิต การสร้างภาพดิจิทัลทางการแพทย์ การป้องกันอันตรายจากรังสี
 • วิชาชีพเฉพาะทางรังสีประกอบด้วย 3 สาขา ได้แก่ รังสีวินิจฉัย รังสีรักษา และเวชศาสตร์นิวเคลียร์ เช่น การตรวจเอกซเรย์ทั่วไป การสร้างภาพด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT) คลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasound) เครื่องสนามแม่เหล็กไฟฟ้าแรงสูง (MRI) เทคนิคการสร้างภาพทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ (SPECT&PET) เทคนิคทางรังสีรักษาและการประยุกต์ใช้ทางคลินิก

ข้อเด่นของหลักสูตร

 • เป็นสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลน และมีค่าตอบแทนสูง
 • เป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีล้ำสมัย
 • เป็นหลักสูตรที่เน้นการวิจัยและส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้ รวมไปถึงสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต
 • เป็นหลักสูตรที่เน้นการฝึกปฏิบัติงานเทียบเท่ากับหลักสูตรนานาชาติ
 • เป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถาบันต่างประเทศ

ทุนสนับสนุน

         มีโอกาสได้รับทุนสนับสนุนทางการศึกษาตลอดหลักสูตรและทุนการทำวิจัย

กิจกรรมภายในหลักสูตร

หลักสูตรได้มีการส่งเสริมให้มีการทำกิจกรรมร่วมกับการเรียน เพื่อให้นักศึกษามีประสบการณ์ในการใช้ชีวิตร่วมกับสังคม เช่น กิจกรรมรับน้อง พี่ช่วยน้อง รังสีจิตอาสาพัฒนาชุมชน คลินิกวิจัยรังสีเทคนิค

ค่าใช้จ่ายในการเรียน

ทางหลักสูตรจะประกาศค่าใช้จ่ายให้ทราบในภายหลัง

การรับนักศึกษา

รับนักศึกษาจำนวน 40 คน ดังนี้

กลุ่มนักเรียน จำนวน
กลุ่มที่ 1 : โควตาพิเศษ นักเรียนในกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จำนวน 12 แห่ง
(นครศรีธรรมราช, เชียงราย, ตรัง, บุรีรัมย์, มุกดาหาร, สตูล, เพชรบุรี,
เลย, พิษณุโลก, ลพบุรี, ปทุมธานี, ชลบุรี)
4 คน
กลุ่มที่ 2 : นักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในปีการศึกษา 2559

จากทั่วประเทศ

36 คน

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่

คณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์   ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
54 ถ.กำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210   โทรศัพท์ 0-2576-6000

 

 

Advertisements