หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เปิดรับนักศึกษาประมาณ 32 คน โดยหลักสูตรเน้นการเพิ่มทักษะด้านการวิจัย โดยเฉพาะการแก้ปัญหาสาธารณสุขในชุมชน และเน้นความมีจิตอาสา เพื่อตอบสนองการขาดแคลนแพทย์ มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้นักศึกษามีโอกาสสัมผัสปัญหาของประชาชนในชุมชนไทย และปลูกฝังการเป็นแพทย์ที่มุ่งทำประโยชน์เพื่อมวลมนุษยชาติ

ทั้งนี้ นักศึกษาแพทย์ของวิทยาลัยฯ จะเรียนร่วมกับนักศึกษาแพทย์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ทั้งหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอนแหล่งฝึกปฏิบัติงานหลัก คือ โรงพยาบาลรามาธิบดี ใน 5 รุ่นแรก จบการศึกษาแล้วรับปริญญาบัตรของ มหาวิทยาลัยมหิดล

ปรัชญาหลักสูตร

สร้างบัณฑิตแพทย์ที่มีทักษะทางการแพทย์ที่ดี   เป็นนักวิจัยที่มีศักยภาพในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ มีความรู้ระดับสากล และเป็นนักพัฒนาประเทศที่มีความเป็นผู้นำ สามารถทำงานเป็นทีม มีทักษะในการสื่อสารและบริหารจัดการ สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีคุณธรรมประจำใจ และรู้จักบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม

 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เมื่อสำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตตามหลักสูตรนี้แล้ว บัณฑิตแพทย์มีความรู้ ความสามารถทักษะและเจตคติตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา พ.ศ. 2555 โดยเน้นคุณสมบัติดังต่อไปนี้

(1) มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทั้งการตรวจวินิจฉัย การรักษา การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการสร้างเสริมสุขภาพ ทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสังคม ในระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชน

(2) มีคุณธรรมประจำใจ และประพฤติปฏิบัติตนเหมาะสมกับวิชาชีพแพทย์ แสดงเจตคติที่ดีต่อการให้บริการทางการแพทย์ ทั้งต่อผู้ป่วย ครอบครัว และเพื่อนร่วมงาน

(3) มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร และสร้างสัมพันธภาพกับผู้ป่วย ญาติและผู้อื่น โดยสามารถใช้ภาษาพูด ภาษากายและภาษาเขียนได้อย่างเหมาะสม

(4) สามารถคิด วิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีวิจารณญาณในการตัดสินความน่าเชื่อถือของข้อมูล

(5) สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง และสามารถพัฒนาตนเองให้ก้าวทันโลก

(6) มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการวิจัยทางการแพทย์ และการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนและประเทศ รวมทั้งการสร้างเครือข่ายวิจัย

(7) มีความมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือผู้อื่นอย่างแท้จริง มีจิตอาสาและรู้จักบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม

(8) มีการประเมินตนเองอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านวิชาชีพ และสุขภาพกายและใจ รู้จักแสวงหาความช่วยเหลือเมื่อจำเป็น

(9) คำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสำคัญ โดยรักษาความลับ และเคารพในสิทธิของผู้ป่วย ตลอดจนปกป้องและพิทักษ์สิทธิประโยชน์ของผู้ป่วย

 เนื้อหาของหลักสูตร

การเรียนตลอดหลักสูตรใช้เวลาเรียน 6 ปี และมีหน่วยกิตรวมจํานวน 253 หน่วยกิต โดยมีการแบ่งเนื้อหาการเรียนออกเป็น 3 ช่วงและเสริมด้วยวิชาเลือก ดังนี้

ปีที่ 1 เรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เรียนที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม

ปีที่ 2 และปีที่ 3  เรียนชั้นปรีคลินิก ศึกษาการทํางานของร่างกาย มนุษย์ในภาวะปกติ โดยบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ พื้นฐาน เช่น กายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา จุลชีววิทยา เภสัชวิทยา พยาธิวิทยา เรียนที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต พญาไท และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ปีที่ 4 ถึงปีที่ 6 เรียนชั้นคลินิก เรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง ร่วมเป็นหนึ่งในทีมดูแลผู้ป่วย ศึกษาอาการและการรักษาโรคผ่านการฝึกทักษะกับอาจารย์แพทย์สาขาต่างๆ เรียนและฝึกปฏิบัติงานในคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และชั้นปีที่ 6 นักศึกษาแพทย์จะได้ เพิ่มพูนประสบการณ์ทางคลินิก ณ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โรงพยาบาลจังหวัดบุรีรัมย์, โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา, โรงพยาบาล เจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี และโรงพยาบาล ในความร่วมมือของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์

  • วิชาเลือกเสรี เพื่อให้นักศึกษาพัฒนาตนเองทั้งด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา ตลอดจนศิลปวัฒนธรรม
  • วิชาเลือกคลินิก เพื่อเสริมประสบการณ์ทางคลินิกในสาขาที่ตนเองสนใจ

 

การรับนักศึกษา

รับนักศึกษาจำนวน 32 คน ดังนี้

1)  การรับตรง  กสพท       จำนวน   20   คน ข้อมูลการรับสมัคร
รหัส 07   คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล – วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์  ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เวปไซต์  กสพท  http://www9.si.mahidol.ac.th/                   เวปไซต์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  http://med.mahidol.ac.th/meded/th/Admission%202560
หมายเหตุ     สมัครระบบ Online  ได้ที่เวปไซต์ กสพท  www9.si.mahidol.ac.th รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2559  ดำเนินการตามประกาศ กสพท ฉบับที่ เรื่อง หลักเกณฑ์การสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต  และ         เภสัชศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2560 ผ่านระบบรับตรง (Direct Admission) ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
2) ระบบรับตรง  จำนวน   12   คน    ข้อมูลการรับสมัคร
กลุ่มที่ 1 นักเรียนจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย

กลุ่มที่ 2 นักเรียนจากโรงเรียนทั่วไป

ประกาศการรับบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
 หมายเหตุ การรับนักศึกษา จะเปิดระบบการรับสมัครออนไลน์ในวันที่ 4 มกราคม 2560 เป็นต้นไป

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่

คณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์   ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
54 ถ.กำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210   โทรศัพท์ 0-2576-6000

 

Advertisements